الماس آبی پردیس

خدمات مشاوره مهاجرتی، اقامتی و تجاری

اخبار سازمان ها و انجمن های مهاجرتی

اداره مهاجرت کانادا

اداره مهاجرت کانادا

Federal Express Entry، روش جدید مهاجرت به کانادا از اول ژانویه 2015 استارت...

اخبار اداره مهاجرت استرالیا

اخبار اداره مهاجرت استرالیا

2014 تعیین اعتبار زمانی جدید برای ارزشیابی های تخصصی (Skills Assessment) ا...

VETASSESS

VETASSESS

تغییرات ارزشیابی سال 2015 انجمن ارزشیابی تحصیلات و آموزش های حرفه ای استرا...

انجمن مهندسین استرالیا

انجمن مهندسین استرالیا

تغیرات گزارش پروژه های مهندسی موسوم به   CDR انجمن مهندسان استرا...

انجمن مهندسان کامپیوتر استرالیا

انجمن مهندسان کامپیوتر استرالیا

  هزینه اسسمنت انجمن مهندسان کامپیوتر استرالیا - سال 2014 لیست هزینه...

Hide Main content block